รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น ปี 55

UploadImage

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 รอบแรกรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
         บุคคลที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือ
2.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

         ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สอบสัมภาษณ์ ได้แก่
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของประเทศไทย และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

         กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วแต่กรณีไป

กำหนดวันรับสมัคร รอบที่ 1
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 5 มีนาคม 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 9 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2555

 
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารสารสนเทศชั้น 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202173, 043-202424
หรือที่เว็บไซต์ http://www.ic.kku.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น