รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 55

UploadImage

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 50 คน
สาขาวิศวกรรมนาโน 60 คน
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน
สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
       -TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213 หรือTOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79
       -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
       -CU-TEP(Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550
3.มีคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       -CU-AAT(Math Section)ไม่ต่ำกว่า480คะแนน หรือ
       -SAT1(Math)และ SAT2 (Math Level 2) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
4. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ดังนี้
    4.1 สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจะต้องมีคะแนนสอบอย่าใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   - CU-ATS(NANO)ไม่ต่ำกว่า 1,200 หรือ SAT2 (Physics, Chemistry and Biology) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
    4.2 สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จะต้องมีคะแนนสอบอย่าใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   - CU-ATSไม่ต่ำกว่า 800 หรือ SAT2 (Physics and Chemistry) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2 3 และ 4 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร


หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการสอบฉบับจริงตามคุณสมัคร
4 .ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

การสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามลำดับที่ต้องการสูงสุด 4 วิชา
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำหลักฐานประกอบการสมัครมาแสดงและชำระเงินเป็นเงินสดจำนวน 1,000 บาท ณ สำนักบริหารหลักสูตร วิศวกรรมนานาชาติ (International School of Engineering, ISE) ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208