ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

UploadImage


“ค่ายคนเปื้อนชอล์ก # 4”  จัดโดย สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยเปิด โอกาสให้น้องๆที่สนใจอาชีพแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และรู้จัก “ครู” ให้มากขึ้น ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 26 - 29เดือนมีนาคม พ.ศ.2555ณ มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตรับสมัครวันที่ 31ธันวาคมนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-5ในปีการศึกษา 2554
2. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลา 4วัน 3คืน
3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายจะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
5. เป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
 
ขั้นตอนในการสมัคร ส่งใบสมัครและตรวจสอบผลการคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้จากฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่น้องศึกษาอยู่ (สามารถถ่ายเอกสารได้) หรือโหลดจาก http://konpuenchalk.igetweb.comหรือแจ้งความประสงค์ขอใบสมัครได้ที่ keniji-jp-buu@hotmail.com   
 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงชื่อยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ติดรูปถ่ายสี (สุภาพ) จำนวน 1รูป (ติดในใบสมัคร)  
3. ผนึกเอกสารใส่ซองแล้ว จ่าหน้าซองว่า
ค่าย "คนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 4"คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดมา ภายในวันที่ 31ธันวาคม 2554  นับเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์
 
เกณฑ์การคัดเลือก
- ถ่ายรูปคู่กับ ครู 1ท่าน ที่ประทับใจ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การสอนหนังสือและการเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆและติดลงในตอนท้ายของใบสมัคร พร้อมตั้งชื่อภาพด้วย
-เขียนเรียงความ 1- 2หน้ากระดาษ A4ในหัวข้อ"ครูดีที่อยากเป็น"
 
 การประกาศผล
1. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 15มกราคม  พ.ศ. 2555ทางเวปไซต์ http://konpuenchalk.igetweb.com  หรือ facebook : คนเปื้อนชอล์กครั้งที่สี่
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องชำระเงินจำนวน  800  บาท   โดยส่งมาทางธนาณัติ  ชนิดด่วนพิเศษเท่านั้น  ก่อนวันที่ 5กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555   เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ตามที่อยู่นี้
นางสาวกมลพรรณ ศรแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

3. คณะกรรมการดำเนินงานจะประกาศรายชื่อผู้ที่ส่งธนาณัติ ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2555  หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ส่งธนาณัติตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละ สิทธิ์  และจะเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายในบัญชีสำรองมาแทนตำแหน่งที่ว่าง
4.กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาในวันเข้าค่าย
5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


หากมีข้องสงสัยประการใด  สามารถสอบถามได้ที่
นางสาวปนิตา ศรีสวัสดิ์ (พี่กี้) 083-6150872   oxigenzii_senior@windowslive.com   
นางสาวกมลพรรณ  ศรแก้ว (พี่ไอติม) 086-1391424  aitemwanyen@hotmail.com
นายอานนท์ พันธ์บุผา (พี่ท๊อป) 083-6157269  keniji-jp-buu@hotmail.com
 ติดตามข่าวสาร  ได้ที่
“ค่ายคนเปื้อนชอล์ก # 4”
facebook คนเปื้อนชอล์กครั้งที่สี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น