รับตรงจุฬาฯ อินเตอร์ 3หลักสูตร


UploadImage


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับดังนี้
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 


เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2555

น้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10
http://www.admissions.chula.ac.th