รับตรง โครงการทับทิมสยาม รอบ 2 ม.บูรพาปี55

 

UploadImage

         มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และดนตรีไทย  (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า
2.  กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า
3.  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
4.  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมะสมกับวิชาชีพครู
          หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1-4  ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที
 
คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
1.  เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
2.  เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุมทีม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
4.  คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 
คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)
1.  เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย
2.  เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ  หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง ๕ ปีขึ้นไป โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
4.  คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 
วิธีการสมัคร 
-  วิธีการสมัคร  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th   หรือ  http://www.edu.buu.ac.th  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 
-  สมัครด้วยตนเองผู้ สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว (3 x 4ซม.) จำนวน 1ใบ  และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ให้เรียบร้อย  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง 407  ชั้น 4  อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1 (QS1)
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วัน
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์             0-3810-2065      และ             08-3494-5791      
 
-  สมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว (3 x 4ซม.) จำนวน 1ใบ  และแนบเอกสารประกอบการสมัคร   ให้เรียบร้อย  โดยส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์  ไปยัง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169  ถ. ลงหาดบางแสน  ต. แสนสุข  อ. เมือง  จ. ชลบุรี  20131ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 (วันประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 
หลักฐานการสมัคร
1.  ใบสมัคร  และเอกสารประกอบใบสมัคร (ประวัติผลงาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ และหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา)
2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปพ. 1:4)
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน
4.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง 407 
ชั้น 4  อาคาร 60พรรษามหาราชินี 1 (QS1)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
โทรศัพท์             0-3810-2065      และ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น