ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 15 คณะแพทย์ฯ มช.

UploadImage

         เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตมาค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 15 จัด โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอจะพาน้องๆ ที่สนใจทุกคนมาเปิดโลกอีกมุมหนึ่งของวิชาชีพแพทย์อย่างที่ไม่เคยได้มีใคร เห็นมาก่อน น้องๆ จะได้รับรู้ถึงการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เนื้อหาวิชาการ และภาคปฏิบัติการ เสมือนประหนึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมวอร์ดต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกด้วย น้องจะได้สัมผัสกับคนไข้จริงๆ ได้เห็นการทำงานของแพทย์ รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย

กำหนดการ
เริ่มรับใบสมัคร                          1 ธันวาคม 2554     ถึง   5 มกราคม 2555
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก       15 มกราคม 2555  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงิน         15 มกราคม 2555  ถึง  31 มกราคม 2555
วันกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ        22 มีนาคม 2555   ถึง   25 มีนาคม 2555
หมายเหตุ :ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่
         สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืนโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ดัง กล่าวตลอดระยะเวลาอยู่ค่าย เว้นแต่เหตุจำเป็นซึ่งจะพิจารณาต่อไป

การสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
1. ซึ่งใบสมัครประกอบไปด้วย 3 ส่วน  (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ส่วน และเรียงลำดับเอกสารให้ถูกต้อง ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ เรียงเอกสารไม่ตามลำดับ จะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
  ส่วนที่ 2  ใบรับรองจากโรงเรียนและผู้ปกครอง (ให้ครูที่ปรึกษารับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน)
  ส่วนที่ 3  คำถามสำหรับคัดเลือ

2.    ผู้สมัครไม่ต้องส่งรูปถ่าย หรือ หลักฐานการศึกษาตัวจริง (หรือสำเนา)มาด้วย
3.    ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบด้วยตนเอง ลายมือควรอ่านง่ายและชัดเจน
4.    ผู้สมัครส่งใบสมัคร เอกสาร และซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 3 บาทจ่าหน้าซองถึงตนเอง 1 ซองเพื่อใช้ตอบรับผลการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
5.     ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครหลายคนรวมมาในซอง เอกสารเดียวกันได้ เพื่อประหยัดค่าพัสดุไปรษณีย์ (โดยต้องมีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน และเย็บสำเนาแยกชุดรายบุคคล)
6.    ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารมาภายในช่วงเวลารับใบสมัคร  1 ธันวาคม 2554  ถึง 5  มกราคม 2555   โดยจะยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ไม่รับใบสมัครนอกช่วงเวลารับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ส่งใบสมัครมาที่                   
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โดยวงเล็บมุมซองว่า “
ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 15”
 


ดูเพิ่มเติมได้ที่
 http://medcmucamp55.exteen.com/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น