รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรเทียบโอน

 UploadImage


     สำหรับน้องๆ สายอาชีพที่จบ ปวส. สนใจอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีข่าวดีค่ะ เพราะขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญา ตรี การเทียบโอนผลการเรียนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 240 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง
         หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึงอยู่ก่อนทำการสมัครจะ ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต ทันที

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
2.ใบแสดงคุณวุฒิเช่น ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำเป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส(ถ้ามี)

การสมัคร
-ขอรับใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
-ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-3810-2369 ต่อ 106สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6เลขที่ 169ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475
 http://www.polsci-law.buu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น