มช. จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช

UploadImage

มช. จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราช

         
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม/ ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 จังหวัดจัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (84 พรรษามหาราช) วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2554 มีเส้นทางการวิ่ง 5 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงรายพะเยา ลำปาง ลำพูน รวมระยะทาง 550 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธาน กรรมการโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวว่าในปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีแห่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (7 รอบ 5 ธันวาคม 2554) และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง และลำพูน)จึงได้จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2554 มีเส้นทางการวิ่งในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 550 กิโลเมตรซึ่งได้จัดขบวนนักวิ่งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 85 คน ประกอบด้วย นักวิ่งเกียรติยศนักวิ่งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักศึกษาและประชาชนในท้องที่ระหว่างเส้นทางวิ่ง

          นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จาก 7 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเชียงใหม่รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ต่างๆ ได้แก่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

          โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนอกจากจะเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา คณาจารย์ ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่งอีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ สถาบันการศึกษากับประชาชนใน 5 จังหวัดในโอกาสพิเศษด้วย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวในตอนท้ายว่าขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานใน 5 จังหวัดภาคเหนือ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยการร่วมบริจาคเงินตามเส้นทางวิ่งเพื่อทูล เกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


          สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร 053-94-3057-8, 053-94-3062-3

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น