รับตรง คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น โครงการพิเศษ ปี 55

UploadImage 

          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.en.kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน  – 11  พฤษภาคม 2555
 
จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
1. สาขาวิศวกรรมโยธา       จำนวน  75  คน   
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน  60  คน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

          ***ผู้สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7ตึกเพียรวิจิตร    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ  ราคาชุดละ 200บาท

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500บาท  ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7  ตึกเพียรวิจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. สมัครทาง Internet   
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่  http://www.en.kku.ac.th/  โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่า  ใบสมัครและค่าสมัครจำนวน 700บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์   ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทาง  Internet  ข้างต้น

ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่ของการสมัครและการสอบคัดเลือก
 
UploadImageมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เว็บไซต์  http://www.en.kku.ac.th/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น