สอศ.คลอดปฏิทินรับน.ร.-น.ศ.อาชีวะ ปี55

สอศ.คลอดปฏิทินรับน.ร.-น.ศ.อาชีวะ ปี55

         นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าตนได้ลงนามในประกาศการรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว โดยมีปฏิทินดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 รับสมัคร 16-20 มีนาคม 2555
- ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ 25 มีนาคม ประกาศผล 28 มีนาคม2555
- มอบตัว 8 เมษายน 2555

ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ให้สถานศึกษากำหนดปฏิทินได้ตามความเหมาะสม และให้แล้วเสร็จภายใน 25 พฤษภาคม 2555

          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนปี 2555 สอศ.ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ดังนั้นจึงให้สถานศึกษารับสมัครนักเรียนนักศึกษาในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้เข้ามา ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเพื่อให้การรับนักเรียนนักศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพของ สถานศึกษาและไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของ หน่วยงานอื่นโดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผน การรับของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพโดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการ ศึกษาด้วย

          "ส่วนโควตาพิเศษ ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนรับได้ตามความเหมาะสมและให้อยู่ในอำนาจของผู้ บริหารสถานศึกษาและต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดด้วย ทั้งนี้ให้สถานศึกษารายงานแผนการรับต่อ สอศ.ภายใน 6 มกราคม 2555" นายชัยพฤกษ์กล่าว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น