รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.นครศรีฯ 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554


ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2554

สอบข้อเขียนคณะสัตวแพทยศาสตร์
6 ธันวาคม 2554

สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์
8-9 ธันวาคม 2554

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเว้นสาขาการแพทย์แผนไทย) , คณะเกษตรศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการจัดการ,
คณะอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
8 ธันวาคม 2554

สอบสัมภาษณ์สาขาการแพทย์แผนไทย
13 ธันวาคม 2554

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย
15 ธันวาคม 2554

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
17ธันวาคม 2554

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-329587 โทรสาร 075-329587
http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น