โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา จำนวน 50 ทุน

 UploadImage

        ในปีการศึกษา 2555 มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์และการคัดเลือกผู้รับทุนของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ
2.ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่สมัครรับทุนดังกรณีต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.75 หรือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีหลักฐานการรับรองว่าเคยมีประสบการณ์หรือมีผลงานด้านกิจกรรมทางวิชาการ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ หรือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน

3.มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
4.ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
5.ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง
6.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น

รูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
- ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
- ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ค่าบำรุงหอสมุด
- ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
- ค่าบำรุงกีฬา
- ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

กำหนดการรับสมัครครั้งที่ 1
ส่งเอกสารการสมัครและตรวจหลักฐาน ที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น  3 อาคารเกษม จาตกวณิช
วันที่ 13 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2555


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ www.eng.buu.ac.th และที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น  3 อาคารเกษม จาตกวณิช
ถัดจากวันสุดท้ายของการสมัคร 1 สัปดาห์

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น  3 อาคารเกษม จาตกวณิช
ถัดจากวันประกาศรายชื่อ 1 สัปดาห์

ประกาศผลขั้นสุดท้าย ทางเว็บไซต์ www.eng.buu.ac.th และที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น  3 อาคารเกษม จาตกวณิช
ถัดจากวันสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3330
โทรสาร 0-3874 5806
http://www.eng.buu.ac.th/


หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่
ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. 089-938 1788
E-mail: pattarapong@eng.buu.ac.th


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น