รับตรง โครงการพสวท.รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯUploadImage

          ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)จากโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

จำนวนรับเข้าศึกษา 3 คน


รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.atc.chula.ac.th

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มกราคม 2555 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารแถบ นีละนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2555 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admission.chula.ac.th

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 87,600 บาท ค่าหนังสืออ่านประกอบการเรียนปีละ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนการทำวิจัย 10,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717 
โทรสาร: 0-2218-3700 
E-mail:cuatc@chula.ac.th

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น