เลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2554

UploadImage

         นางพรพรรณ ไวทยางกูรผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่า ตาม ที่สสวท.ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2554  นั้นเนื่องจากเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ จัดสอบและการเดินทางมาสอบของนักเรียน  จึงเลื่อนการสอบออกไป จากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่  28 มกราคม 2555  ซึ่งส่งผลให้ สสวท.ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกใหม่โดยจัดการสอบ 1 รอบ    ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกนักเรียน 1,000 คนต่อชั้นต่อวิชาโดยพิจารณาจากคะแนนการสอบของข้อสอบฉบับที่ 1  ส่วนขั้นตอนที่ 2  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนที่1 จะได้รับการตรวจข้อสอบฉบับที่ 2 เพื่อพิจารณาเข้ารับเหรียญทอง เงิน และทองแดง รวม 100 คนโดยรวมคะแนนจากข้อสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

สำหรับกำหนดการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่28 มกราคม 2554  ประกอบด้วย
            09.00– 11.00 น.          สอบวิชาคณิตศาสตร์ฉบับที่ 1
            11.15– 12.00 น.          สอบวิชาคณิตศาสตร์ฉบับที่ 2
            13.00– 15.00 น.          สอบวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 1
            15.15– 16.00 น.          สอบวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 2

             หลังจากนั้นสสวท.จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2555  ในเว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอัจฉริย ภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น