เลื่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 ม.มหิดล

UploadImage

         จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดให้เลื่อนการเปิดภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี และทุกหลักสูตรที่ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา (เลื่อนครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ภาคการศึกษาปลาย

1. การเปิดภาคปลายวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554

2. การสอนชดเชยให้จัดสอนในวันเสาร์เพื่อชดเชยการหยุด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่หลายกลุ่มเรียนร่วมกัน)

3. การสอบกลางภาคปลาย วันจันทร์ที่ 30 มกราคม – วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

4. สิ้นสุดการสอนในภาคปลาย วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

5. การสอบไล่ภาคปลาย วันจันทร์ที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555

6. ปิดการศึกษาภาคปลาย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555


ภาคฤดูร้อน

1. การเปิดภาคฤดูร้อนวันพุธที่ 18 เมษายน 2555

2. สิ้นสุดการสอนภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555

3. การสอบประจำภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 28 – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555

4. ปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555


          ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นๆทั้งระดับปริญญาตรี และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ที่ศึกษาที่วิทยาเขตอื่นๆ นั้นให้คณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบพิจารณาการเปิดภาคเรียนตามความเหมาะสมอีกครั้ง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น