Chemical Engineering Camp #2 วิศวกรรมเคมี พระนครเหนือ

UploadImage

           โครงการ Chemical Engineering Camp #2 จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ ทางด้านวิศวกรรมเคมีแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจโดยนอก จากได้รับข้อแนะนาต่างๆจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถของทางภาควิชาฯโดย ตรงแล้วนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งเชิง วิชาการและนันทนาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเคมีวิเคราะห์ ความถนัดของตนและยังจะได้รับมิตรภาพใหม่จากเพื่อนนักเรียนและรุ่นพี่จากภาค วิชาวิศวกรรมเคมีในระยะเวลา 1 วันของโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัน และเวลาในการดำเนินกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคมพ.ศ.2554 ถึงวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนพ.ศ.2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ผ่านทาง facebook ของโครงการ และเว็บไซต์ของทางภาควิชาฯ)
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
http://www.che.kmutnb.ac.th
http://www.facebook.com/checamp.kmutnb
พี่เล็ก 087-6349757
พี่เต็มเปี่ยม 086-7866689
พี่ขนุน 087-9907043
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ext.8230

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น