Born to be a nurse “ค่ายพยาบาลในฝัน” คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

UploadImage


สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Born to be a nurse หรือ “ค่ายพยาบาลในฝัน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 เป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิชาชีพที่ถูกต้องเป็นการเชิดชูวิชาชีพ พยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมยิ่งขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคมต่อไป

กำหนดการ
รับสมัคร >>วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2554
ประกาศผล >>วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม >>วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่4>>วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน2554

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขต8 จังภาคเหนือประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน (เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ร่วมโครงการ)
2.ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอื่นๆนอกจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าสามารถเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
3.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) โดยติดรูปถ่าย 1 รูปในใบสมัคร ส่วนรูปถ่ายอีก 1 รูปให้แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
- หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย

ทั้งนี้หากพบว่า เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

การรับสมัคร
1.ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใบสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม กิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนในวันที่มีกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
2.ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดตามที่ระบุ
ข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2554 โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

จ่าหน้าซองดังนี้
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200
(โครงการ ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 )

เกณฑ์การพิจารณา
1.พิจารณาจากการตอบคำถาม
2.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ
3.สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆที่นอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าผู้ปกครองสามารถมาส่งและรับกลับได้ เราจะพิจารณาก่อน

 
การประกาศผล
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยวิธีดังนี้
1.ทางเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ www.nurse.cmu.ac.th  หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2.สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 คน ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เราจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมาร่วมกิจกรรมแทน

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554)
1.ให้นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยืนยันความประสงค์ทาง email address ได้ที่konwipha_phimchaiyaphum@yahoo.com
หรือ โทรศัพท์มายืนยันกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ที่ น.ส.กรวิภา พิมพ์ชัยภูมิ (พี่แนน) เบอร์โทร  08 3765 9172   นายพลาธิป สารข้าวคำ (พี่ไนท์)  เบอร์โทร 08 1025 7533  (ในเวลา 17.00 น. - 22.00 น. เท่านั้นนะคะ)
2.ส่งใบตอบรับพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ให้ผู้ปกครองลง ลายมือชื่อชื่อกำกับด้วย)  มาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
หมายเหตุ* น้องๆจะต้องทำทั้ง 2 ขั้นตอน

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 บาท โดย ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันที่มีการจัดกิจกรรม

วันและสถานที่จัดกิจกรรม คือ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมชมได้ทางเว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th
หรือติดต่อที่สอบถามข้อมูลได้ที่ กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
-น.ส.กรวิภา       พิมพ์ชัยภูมิ  (พี่แนน)  เบอร์โทร 08 3765 9172     
หรือ นายพลาธิป สารข้าวคำ (พี่ไนท์) เบอร์โทร 08 1025 7533    
(ในเวลา 17.00 น. - 22.00 น.จันทร์ – ศุกร์ และ13.00– 22.00น.เสาร์ – อาทิตย์ )
หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์เบญจมาศ สุขสถิตย์ เบอร์โทร  08 7045 0552    
และ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ นายอภิชน สมมิตร เบอร์โทร  0 5394 5029      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น