ทุนป.โท,ป.เอก มหาวิทยาลัยหนานจิง ประเทศจีน

UploadImage

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุน การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University) ในประเทศจีน

          ทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประชาชนชาวจีนและชาติอื่น ๆ ทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ จีนและทั่วโลกในด้านการศึกษา  เทคโนโลยี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ
- มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
- ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4ปี) สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาเอก
- ผู้สมัครจะมีความสามารถทางภาษาจีน สามารถใช้ในการสื่อสารและการเรียนได้เป็นอย่างดี
 - นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในประเทศจีนในปัจจุบันไม่มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินทุนอื่น ๆ ในประเทศจีนระหว่างปีการศึกษา 2012-2013

ระยะเวลาของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 3ปี และปริญญาเอก 4ปีนับจากวันที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนอาจต้องเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อเป็นเวลา 1ปี โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ของทุนเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์ของทุน
- อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุน ระดับปริญญาโท 1,700หยวน และปริญญาเอก 2,000หยวน
- ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนรัฐบาลจีนเป็นผู้ออกให้
- สภาทุนการศึกษาของจีนช่วยดูแลจัดการในเรื่องการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
- ที่พักฟรีในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบในระบบการสมัครออนไลน์ โดยทำการลงทะเบียนและสมัครทางออนไลน์เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้สมัคร ได้ที่ http://laihua.csc.edu.cn  หลังจากที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร จะต้องคลิกที่ปุ่ม "ส่ง" (submit) และพิมพ์ใบสมัครออกมา

          ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครไปยังผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ข้างล่าง  เอกสารที่ยื่นสมัครจะไม่ถูกส่งกลับ
เอกสารประกอบการสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมด้วยรูปถ่ายล่าสุด
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริงและประกาศนียบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- จดหมายรับรองจากอาจารย์ในสถานศึกษาระดับสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
- พรินต์รหัสประจำตัวผู้สมัครขอทุน พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
*เอกสารข้างต้นจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาอื่นต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ทางการ ของมหาวิทยาลัยหนานจิงที่ http://hwxy.nju.edu.cn/English/Default.aspx  ภายในเดือนมีนาคมปี 2012เริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 1กันยายนปี 2012

ยื่นใบสมัครได้ที่
Miss Zhou Chunyue, Scholarship Coordinator, Institute for International Students, Nanjing University, 22 Hankou Rd, Nanjing, P.R.C. 210093
Tel: +86-25-83593586
Fax :+86-25-83316747
E-mail: zhoucy@nju.edu.cn
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น