มฟล.รับอาเซียนผุดคณะแพทย์-ทันตฯ'จีนวิทยา'รู้เขารู้เรา

UploadImage

 
มฟล.รับอาเซียนผุดคณะแพทย์-ทันตฯ'จีนวิทยา'รู้เขารู้เรา

          นายวันชัย ศิริชนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)เปิดเผยว่ามฟล.มีนโยบายที่จะเปิดสำนักวิชาใหม่ในแผนพัฒนา มฟล.ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วย

         1.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่ตั้งใจจะดำเนินการมานานแล้วแต่รอ เวลาการพัฒนาเป็นระยะจนเกิดความพร้อมประกอบกับเป็นความต้องการของประชาชนชาว เชียงรายที่ต้องการให้มฟล.ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพรองรับความขาดแคลนซึ่งขณะนี้ ได้มีการเสนอโครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา(สกอ.) แล้วเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน การ1,700 ล้าน โดย มฟล.ได้รับความร่วมมือจากพลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไรประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานพัฒนาหลักสูตรและ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.

          2.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นอีกสำนักวิชาหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของม ฟล.ที่จะดำเนินการเพื่อผลิตหมอฟันที่มีคุณภาพโดยได้รับความร่วมมือจากรศ.ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)เป็นประธานร่างหลักสูตร

          3.สำนักวิชาจีนวิทยาเน้นการเรียนการสอนด้านภาษาวัฒนธรม จีนธุรกิจ ซึ่งมฟล.มีจุดเด่นในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยมีความร่วมมือกับสถาบันการ ศึกษาที่มีชื่อเสียงรวมถึงรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่แล้ว

         4.สำนักวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้การจัดการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ให้กับนักศึกษา อาทิอาเซียนศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมโลจิสติกส์และการค้าปลีกชายแดนเป็นการ รองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


ขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น