โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2555 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้
2.มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.นักเรียน/นักศึกษาประเภทเรียนดี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50และประเภทกิจกรรมเด่นกีฬาดี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

ค่าสมัคร 200บาท

การรับสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา09.00-15.00 น. ณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เว้นวันหยุดราชการ)

2. สมัครทางเว็บไซต์ :http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   รับสมัครตั้งแต่วันที่26กันยายน 2554ถึง 25พฤศจิกายน 2554 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารนครหลวงไทยพร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์มาที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110

3. สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึง 25 พฤศจิกายน 2554 โดยแนบใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมชำระเงินทางธนาณัติสั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110 ส่งไปรษณีย์มาที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่ 43หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์หลักhttp://academic.rmutto.ac.th/entry/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น