ป.โท คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. ปี 55

UploadImage

         คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่(NEW.GEN)หลักสุตรบัญชีบัณฑิค บริหาร เศรษฐศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  140 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  4 มีนาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยุ่ในภาคปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทั้งนี้ต้องมีหนังสือ รับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาในภาค ปลายนั้น
3.การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มนักเรียนสายสามัญ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป(GPAX)
4.การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาปวช./กศน.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2.50 ขึ้นไป
5.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบ แสดงผลการเรียน(รบ1-ปพ1)4 ภาคเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็ตการศึกษา)
4.สำเนาบัตประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในด้านเดียวกันและผุ้สมัครลงนามรับรองสำเนา

การสมัคร
-สมัครทางอันเตอร์เนตได้ที่http://www.acc.msu.ac.th
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะการบัญขีและการจัดการเขตพื้นที่ขามเรียงส่วนวันเสาร์-อาทิคย์ สมัครได้ที่สำนักงานคณะการบัญชัและการจัดการเขตพื้นที่ในเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น