โควตาพิเศษ ม.ศรีปทุม ปี 55 พร้อมทุน

UploadImage

        สำหรับน้องๆ ที่มองหาทุนมาทางนี้ค่ะ ม.ศรีปทุมเป็ดรับสมัครโควตาพิเศษ ซึ่งโควตาพิเศษนี้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 4-5 ปี (ตลอดหลักสูตร) รวมมูลค่าทุนสูงสุด 50,000 บาทภายใต้ข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 นับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปทั้งนี้จำกัดจำนวนทุนการศึกษา สาขาวิชาละ 30 ทุน โดยต้องชำระเงินขั้นต่ำเพื่อยืนยันสิทธิ์และทำการรายงานตัวพร้อมขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ค่าสมัครสอบ 200 บาท)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) ชั้น 4 ห้อง 10-407

สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.spu.ac.th  (ค่าสมัครสอบ 200 บาท)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554

โดยให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์มการสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ที่เมนูระบบสมัครออนไลน์
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด
2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบทุกช่องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง (โปรดเลือกศูนย์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)
3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก
มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
5. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท นำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบ
6. หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (ภายใน 2-3 วันทำการ)ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดส่งบัตรประจำตัว
ผู้สมัครให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้และให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
7. นำหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ทั้งหมดมายื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบที่สอบสัมภาษณ์
 


สอบถามเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยศรปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662)579 1111, (662)561 2222 Ext. 1000 Fax : (662)561 1721
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น