โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5

UploadImage

        ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ ทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเสริม สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และ การบริการดาราศาสตร์แก่ชุมชน ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดโครงการ“ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5” ขึ้น เพื่อ ให้เยาวชนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความ รู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ในระดับเยาวชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15-19 ปี
     2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ และสามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่
     3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่ายฯ
     4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมดูดาวท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้
     5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5”                            จำนวน 1 ชุด
     2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดบนใบสมัคร)            จำนวน 1 รูป
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง                        จำนวน 1 ชุด
     4. สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา ของผู้สมัคร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 1 ชุด
     5. ใบอนุญาติให้เข้าค่ายฯ จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมใบสมัคร)   จำนวน 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง                     จำนวน 1 ชุด
     7. เรียงความเรื่อง “ดาราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4             จำนวน 1 ชุด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5ที่ www.narit.or.th โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร ดังนี้
                ค่ายแรก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
                ค่ายสอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555


        2. การส่งใบสมัคร สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
                2.1 ส่งทางไปรษณีย์ แนบเอกสารประกอบการสมัครพร้อมใบสมัครมาที่

                        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                        เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
                        อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
                        (กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5)


                ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 1 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ

                2.2 ทาง E-mail แนบเอกสารประกอบการสมัครพร้อมใบสมัครมาที่ astroinfo@narit.or.th โดยสแกนเอกสาร (ที่ลงลายมือชื่อแล้ว)ทั้งหมด save เป็นนามสกุล .pdf แนบมาพร้อมกับ E-mail และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์มายังสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่กำหนดในใบประกาศผลการคัดเลือก

        3. หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือส่งช้ากว่ากำหนดทางสถาบันวิจัยดารา ศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์ www.narit.or.th มีรายละเอียดดังนี้

                ค่ายแรก ประกาศผล วันที่ 2 ธันวาคม 2554 จำนวนที่รับสมัคร 120 คน
                ค่ายสอง ประกาศผล วันที่ 5 มีนาคม 2555 จำนวนที่รับสมัคร 120 คน


        ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละค่ายจะต้องให้ผู้ปกครองโทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในใบประกาศผลการคัดเลือก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5322 5569 ต่อ 305 หรือ  08 6892 0175  (คุณสมานชาญ) ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น ทั้งนี้ผลการตัดสินจะถือเอาคำ ตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ
        การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 5 จัด ขึ้น ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอิน ทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ค่าย คือ

                ค่ายแรก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2554
                ค่ายสอง ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555

                รายละเอียดของกิจกรรมในค่ายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ

        1. ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
        2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ณ จ.เชียงใหม่ และค่าเดินทางกลับด้วยตัวเอง
        3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะในระหว่างการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ
        4. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง www.facebook.com/NaritYouthCamp และ www.narit.or.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น