รับตรง ปวส. ศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ปี 55

UploadImage

รับตรง ปวส. ศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ปี 55

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปี การศึกษา 2555 สามารถซื้อใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 คณะที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส.หรือจบการศึกษาระดับปวส.
2.มีคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ถูกต้องและชัดเจนแล้ว
2.รูปถ่ายชนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาหลักฐานคุณวุฒิของผู้สมัคร เฃ่นใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)/สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 3 ภาคการศึกษา/หรือหนังสือรับรองกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุด ท้าย(ถ่ายเอกสารขนาด A4เท่านั้น)
4.หลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในการสมัครผู้สมัครฯจะต้องศึกษาจากเงื่อนไขการสมัครเช้าศึกษาต่อ ของแต่ละคณะด้วย
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

         ซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110


สมัครได้ที่นี่http://www.oreg.rmutt.ac.th/notice/webpage/main.asp

ระเบียบการสมัครดูได้ที่นี่http://www.oreg.rmutt.ac.th/notice/webpage/f1.asp

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2549-4990-2
โทรสาร 0-2549-4993    
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น