รับตรง วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 55

UploadImage

       วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 
ประมาณ 100 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. คุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ (2) TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ (3) TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบได้แต่หากได้รับการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ จัดสอนและต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้

การคัดเลือกผู้สมัคร
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษา 50%
2. คะแนนสอบภาษาจีน** 40%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 10%
**กรณีผู้สมัครมีผลสอบ HSK level 3 (ระบบการสอบเดิม) หรือ HSK level 4 (ระบบการสอบใหม่)จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบภาษาจีนที่วิทยาลัยฯ จัดสอบ

การจำหน่ายใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555 ในราคาชุดละ 300 บาทได้ที่
1.ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
2.ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (รังสิต) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
3. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยวและสยามแสควร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.30 น.

  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mailing Address Pridi Banomyong International College
  8th Floor Anekprasong 1 Building
  Thammasat University
  2 Phra Chan Road, Bangkok
  10200 THAILAND
Telephone (66)2 613 3701-3
Fax (66)2 623 5167
   
Email Thai Studies Program: thaistudies.pbic@gmail.com
Chinese Studies Program:  chinesestudies.pbic@gmail.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น