คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพารับสมัครบัณฑิตศึกษา ปี 55

UploadImage

คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพารับสมัครบัณฑิตศึกษา ปี 55

         คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพากำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและสาขาวิขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -14 พฤศจิกายน 2554

คุณสมบัติ
1.มีความประพฤติดี
2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายยแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร
3.มีคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิขากำหนด

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัว
1.ใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองปริญญา(ฉบับจริง)พร้อมถ่ายสำเนา
2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
5.ใบรับรองแพทย์
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาวหรือชุดสากลนิยมหรือเครื่องแบบข้าราชการ(ให้เตรียมมาอย่างน้อย 6 รูปเป็นรูปสี)

สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศอาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อง 415 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น