ทุนราชกรีฑาสโมสร ป.โท ปี 54 พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ

UploadImage   
 
        สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2554/2555 ในระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุนๆ ละ 24,000 บาท 
 
คุณสมบัติ
- ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (ชั้นปีที่ 1 รหัส 54...) 
- สัญชาติไทย 
- ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
- มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ซึ่งมาจากหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำหว่า 9 หน่วยกิต 
- หลักสูตรการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 
 
หลักฐานการสมัคร 
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
- ใบแสดงผลการศึกษา 
- หนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 
- หลักฐานการชำระภาษีของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง 
- สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัว ผู้ปกครองท้องถิ่นของผู้รับรองรายได้
 


*รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
 


สนใจติดต่อขอใบสมัคร และสมัครได้ที่
งานทุนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 02-3298000 - 02-3298099

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น