พระจอมเกล้าธนบุรี เลื่อนเปิดเทอม,ลงทะเบียน เทอม 2 ปี54

UploadImage

พระจอมเกล้าธนบุรี เลื่อนเปิดเทอม- ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

          ตามที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2554

- จากเดิมวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็น วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 แทน 

- รวมถึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนล่าช้า – เพิ่ม – ลด – เปลี่ยนแปลงวิชา – กลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2554
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 14  - 18  พฤศจิกายน  2554 รับลงทะเบียนล่าช้า  ณ  มหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 14  - 25  พฤศจิกายน  2554 รับลงทะเบียนเพิ่ม–ลด  เปลี่ยนแปลงวิชา และ  กลุ่มเรียน  ณ มหาวิทยาลัยฯ และหมดเขตแจ้งสอบซ้อนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรายละเอียดประกาศ
http://regis.kmutt.ac.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น