ทุน TEPE วิศวฯ มธ.

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาของโครงการ  TEPE ประจำปีการศึกษา 2555
 UploadImage

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็น โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิ ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น 
 UploadImage
2. กำหนดการสมัคร
รายละเอียด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ช่วงการสมัครและยื่นเอกสาร
 
3 ต.ค. - 3 พ.ย. 2554

อาจเปิดรับสมัครสอบครั้งที่สอง ในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรือโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ โปรดติดตามจากเว็บไซต์ของโครงการฯ www.tep.engr.tu.ac.th
การประกาศรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
(ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครแล้ว)
(อ.) 8 พ.ย. 2554
สอบข้อเขียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (09:00 - 10:30 น.),
วิชาภาษาอังกฤษ (11:30 - 13:00 น.),
วิชาคณิตศาสตร์ (13:30 - 15:00 น.)
(ส.) 12 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th (อา.) 13 พ.ย. 2554

สอบสัมภาษณ์ (13:00 - 15.00 น.)
 

(ศ.) 18 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th (จ.) 21 พ.ย. 2554
ช่วงการยืนยันสิทธิ์รับทุนและเข้าศึกษากับโครงการฯ
(โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด)***
(อ.) 22 - (ศ.) 25 พ.ย. 2554
 
***เงื่อนไข (โปรดอ่านอย่างละเอียด)

1. ช่วงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับโครงการฯ ชำระเงินมัดจำ จำนวน 24,000 บาท ไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือโอนไปยังส่วนอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2. วันที่ 1 มีนาคม 2555โครงการฯ จะนำรายชื่อส่งไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) หากสละสิทธิ์ต้องยื่นคำร้องกับโครงการฯ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นวันดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่รับทราบหรืออนุมัติให้สละสิทธิ์ใดๆ อีก หากเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
3. ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
3.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ
3.2 ทุนการศึกษาบางส่วน     ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิต

4.  การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
4.1.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
4.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (Submit)(หลังบันทึกการสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้)
4.1.3  พิมพ์ (Print) ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 800.- บาท แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่กำหนด
4.1.4 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.1.5 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องทำการสมัครใหม่และชำระเงินใหม่ ทั้งหมด โดยข้อมูลที่สมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในรอบนั้นๆ โดยโครงการฯ จะยึดข้อมูลครั้งล่าสุด ที่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล
4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
       - รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว                                        จำนวน 1 รูป
         (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
       - สำเนาบัตรประชาชน                                                     จำนวน 1 ชุด
       - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                       จำนวน 1 ชุด
       - สำเนาใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับพิจารณาเทียบวุฒิ           จำนวน 1 ชุด
         (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
        - สำเนาใบรายงานการศึกษา  (Transcript)                    จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาคะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ                              จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)
        - สำเนาคะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ              จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.2 มายังโครงการ TEP&TEPE ตู้ ปณ. 16  ปณฝ. ธรรมศาสตร์รังสิต . ปทุมธานี 12121(จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายของการสมัครรอบนั้นๆ)


การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.tep.engr.tu.ac.thชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 4.2 มายังโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
                                                                              
 
 UploadImage
 
 UploadImage
                                                                        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น