ค่ายเปิดประตูสู่ฝันบ้านสีฟ้า คณะอักษรฯ ม.ศิลปากร

UploadImage

         พี่ๆ อักษรฯ ศิลปากรได้จัดกิจกรรม Young SU camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า)ขึ้นในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2554 โดยรับน้องๆม.ปลายที่สนใจเข้ามาสัมผัสความเป็นอักษรศาสตร์และใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอด 4 วัน 3 คืนเปิดรับสมัครและส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ค่ะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 21 กันยายน2554น้องที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องชำระเงินค่าสวัสดิการตลอด ค่ายเพียง 350 บาท รายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ

ขั้นตอนในการสมัคร
1) กรอกเอกสารใบสมัคร (โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/youngsucamp) ผ่านการคัดเลือกก่อนได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการคัดเลือกจะพิจารณาผ่านการตอบแบบทดสอบ ซึ่งแสดงถึงทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นมติเอกฉันท์ โดยส่งใบสมัครตามที่อยู่นี้ นางสาวชุติมา ศรวนีย์นวคุณ ห้องพัก 107หอพัก smart home 18/1ซอยทรงพล 3ถนนทรงพล ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000หรือทาง youngsucamp@hotmail.com

2) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรับเพียง 100 คน เท่านั้น หลังจากการประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชาระเงิน จานวน 350 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชาระผ่านบัญชีธนาคาร (โดยจะแจ้งเลขที่บัญชีในภายหลัง) ภายในวันที่ 25 ก.ย.2554 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้ชาระเงินในวันที่กาหนด ทางคณะกรรมการค่าย จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

3) ผู้สมัครจะต้องอ่านรายละเอียด ข้อมูลและขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งแสดงถึงความละเอียด รอบคอบ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

4) ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 21 ก.ย. 2554 ผ่านทาง www.facebook.com/youngsucamp

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 17-20 ตุลาคม 2554 รวมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ลักษณะที่พัก อาคารหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
มีข้อสงสัยติดต่อที่
www.facebook.com/youngsucamp 
พี่นิ้ง 085-6831288
พี่ปริน 087-5592462
พี่โบ 083-1953004
พี่อีฟ 081-5530231

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น