รับตรงภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ มอ.


UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลด้วยการสอบตรงศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ )

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะเปิดรับสมัครบุคคลด้วยการสอบตรงศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ ) ปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาและรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิชาภาษา จีนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)หรือมีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSKรูปแบบใหม่) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3
หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)ที่กรอกข้อความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุดและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือสำเนาพาสปอร์ต สำหรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (Transcript)1 ชุด ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSKรูปแบบใหม่) 1 ชุด(ถ้ามี)
 5. สำเนาผลการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ 1 ชุด(ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำหรับนักเรียนไทย
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(อายุไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันรับสมัคร)
 8. ค่าสมัคร 800 บาทหรือหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 1ชุด
 9. สำเนาผลการวัดความรู้ทางภาษาจีนHSKรูปแบบใหม่ และผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัคร
           – รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารสำเนาทุกฉบับ
          
การคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียนค่าน้ำหนักภาษาจีน 50 % ภาษาอังกฤษ 25% ยกเว้น
 2. ไม่ต้องสอบข้อเขียนหากสามารถยื่นผลการสอบทั้ง 2 ภาษา ดังนี้
          - ผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSKรูปแบบใหม่) ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
           – ผลสอบ TOEFL (Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
           – ผลสอบ TOEFL (Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
           – ผลสอบ TOEFL (Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ
 3. IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.5
           หมายเหตุ ผู้ที่ยื่นผลการสอบเพียงภาษาเดียว จะต้องสอบข้อเขียนภาษาที่ไม่ได้ยื่น
 4. สอบสัมภาษณ์
           สำหรับผู้ที่ยื่นผลการสอบผลสอบ HSK และผลสอบ ผลสอบ TOEFLหรือ IELTS สูงกว่าคะแนนที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาก่อนผู้ที่สอบข้อเชียนของหลักสูตร

       
ติดต่อสอบถามได้ที่
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์/โทรสาร  0-7428-9519     
http://www.entrance.psu.ac.th/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น