รับตรง ผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage


         การรับสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555รายละเอียดดังนี้

จำนวนรับเข้าศึกษา
1. สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 35 คน
2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 35 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี และผู้มีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย และตะวันตก

การสมัคร
1. ขอรับใบสมัครโดยตรง ที่ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 02-9428891-2, 02-5799529 หรือ ดาวนโหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบให้สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น โดยส่งถึง
ประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทาง ดนตรีฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กำหนดการสอบคัดเลือก
- ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
- สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก วันที่ 22 ตุลาคม 2554 08.00 น. เป็นต้นไป
- สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-10.30 น.
- สอบภาษาไทย วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30-12.00 น.
- สอบพื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-15.00 น.

ประกาศผลสอบ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 หรือที่ http://music.ku.ac.thหรือ www.ku.ac.th

สอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2942-8890-2, 0-2579-9529
Fax 0-2942-8075
http://music.hum.ku.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น