ค่าเทอมแพง โปรดระวัง

ตอนแรกหลายคนคงเข้าใจว่าพวกที่มีคำว่าภาคพิเศษหรือ นานาชาติ
 ค่าเทอมมันแพงเป็น 2 เท่าของภาคปกติ อยู่แล้ว  
แต่ความจริงแล้วยังมีภาคปกติติที่ค่าเทอม 

จึงทำให้เด็กปีก่อนเกิดอาการ

บางคน Ent ติดกลับตัดสินใจไม่เข้าศึกษา
เพราะ    ค่าเทอม  แพง !!!!
ขอยกตัวอย่าง
เกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  เทอมละ       26,100   บาท
(  วิทยาเขต ศรีราช คณะทั้งหมดจะแพงกว่า วิทยาเขตอื่น ๆ )

 แนะนำ http://www.registrar.ku.ac.th/node/1494
ขอนแก่น
 คณะนิติศาสตร์ เทอมละ 18,000 บาท
ถ้าเทียบกับคณะอื่นของ มข ค่าเทอม 8000-12000 บาทเอง


 ม.เชียงใหม่   เทอมละ
อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล)  35,550 บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์           23,000 บาท
การสื่อสารมวลชน               18,000 บาท
การระหว่างประเทศ    28,000 บาท
วิทยาลัยศิลปะ   25000-40000 บาท
วิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ  50,000 บาท

 Update ค่าเทอม  http://www.reg.cmu.ac.th/files/c9a945f253d171d9799c66827033127f.pdf
พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /คณะวิทยาศาสตร์/คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ปีละ 42,200  บาท

สำหรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง , วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)  84,200 บาท
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  ปีละ  60,200 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 254,400 บาท

ธรรมศาสตร์   
สถาปัตย์    51,685  บาท


บูรพา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  22,000 บาท
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  14,600 บาท


แม่ฟ้าหลวง
สอนเป็นภาษาอังกฤษนะ ขอยกตัวอย่างเฉพาะสาขาที่ราคา....
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 22,300
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  25,900
กายภาพบำบัด  เทคโนโลยีความงาม   28,000
พยาบาล การบิน 30,000 บาท


วลัยลักษณ์
ปีการศึกษาละ  45000 ขึ้นไป   ( ย้ำ ปีการศึกษา นะครับ ไม่ใช่เทอม )
ปล ค่าธรรมเนียบการศึกษา เป็นเทอม

 คณะละประมาณ 12,000-14000 บาท ( ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ )
สายวิทยาศาสตร์การแพทย์   14,000 บาท
สถาปัตย์ และ ออกแบบ  20,000 บาท
เภสัช  26,500 บาท
แพทย์ 3 ปีแรก   30,000  บาท
 

รายละเอียด  http://quota.wu.ac.th/direct/docs/rabieakan.pdf 
มศว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   40,000 บาท
วิศวกรรมชีวการแพทย์   25,000 บาท
สำนักวิชาเศรษฐศษสตร์ 30,000 บาท  (  ภาคภาาษาอังกฤษ เด๋อ )
ณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์    25,000 บาท
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง  4,000 บาท !!!  ปลอันนี้เอามาให้ดูเล่น

 รายละเอียดเพิ่มเติม   http://admission.swu.ac.th/data/news/2553/530045.pdf
ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการ
    
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ   38,100 บาท
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   33,100 บาท
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์   28,100 บาท
คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละประมาณ 25,000 บาท
ปล  สาขาวิชาการจัดการชุมชน    6,000 บาท


สงขลานครินทร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต)   26000
คณะวิเทศศึกษา    38000-41000
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต   23000


ลาดกระบัง 
คณะวิทยาศาสตร์  19,000 บาท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   20,000 บาท  ขอบคุณ  UniGang

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น