ทุนเรียนดี และทุนโครงการสำรวจโลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

UploadImage

ทุนเรียนดี และทุนโครงการสำรวจโลก eLishtening
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6

         ทุนเรียนดี และทุนโครงการสำรวจโลก eLishtening มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ชั้น ม. 6 ทุนเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการการเรียนดี 3.5 ขึ้นไป โดยได้ส่งโควตาทุนไปยังโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า 500 โรงเรียน ซึ่งจำนวนทุนมีมากกว่า 500 ทุน ซี่งนักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนที่เก็บหน่วยกิตได้ 100 % ตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด  โดยกำหนดให้ชำระค่าสมัครระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
6.เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว

หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่อยู่ ดังนี้ นายเดชา  วีระพัฒนกุล สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซ. รามคำแหง 24   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
          -  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
          -  สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
          -  สาขาภาษาจีนธุรกิจ
          -  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
          -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะนิเทศศาสตร์**
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**
คณะดนตรี** 
หมายเหตุ * การเลือกคณะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด
** ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

การสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนฯ ผ่านเว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามาด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ

- ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu

- มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ ปฐมนิเทศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ www.scholarship.au.edu

- ผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จำนวน 2 ฉบับ

- ผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะแจ้งวันและเวลาการประชุมมาในภายหลัง และจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้
         สัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จำนวน 2 ฉบับ
         สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา
1.นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
2.นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตนในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.eduThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu
3.โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้
จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ผู้สมัครฯ ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม

สำหรับทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก eListening" ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Admissions Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถนนรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0-2719-1919, 0-2719-1929 โทรสาร 0-2719 -1509 www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net Email: abacnews@gmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Info@nextstep.co.thThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Facebook : AU Elistening

โครงการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ โดยการดูสารคดีภาษาอังกฤษซึ่งมีการจัดสอบแข่งขันขึ้นทุกๆปี โดยทุน"ทุนสำรวจโลก eListening"มีจำนวน 100 ทุน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น