รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 55

UploadImage

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาปีการศึกษา 2555

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555ประเภทโควตา ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 โดยผู้สนใจสมัครโควตาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
   
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือก (โควตา)เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การสมัคร
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบและค่าระเบียบการจำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน
4. ตรวจผลการสมัครและสถานที่สอบบนเว็บไซต์ข้างต้นควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถูกต้อง
5. นำหลักฐานการชำระเงิน , บัตรประจำตัวประชาชนและใบแสดงผลการเรียนไปแสดงสิทธิการเข้าห้องสอบในวันสอบ

กำหนดการโควตา ปีการศึกษา 2555
    กำหนดการโควตา 2555 Download
   
แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555
    แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 Download
   
จำนวนผู้สมัครโควตา
    จำนวนผู้สมัครโควตา 2555 Download
   
เกณฑ์การรับสมัครโควตา
    คณะศิลปศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะบริหารธุรกิจ (เปิด รับเพิ่มสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)และ เปลียนแปลงเกณฑ์การรับหลักสูตร 4 ปี แก้ไข ณ วันที่ 30 ส.ค. 54
     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     วิทยาลัยนานาชาติ


   คลิกสมัครสอบโควตาได้ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2287-9625 และ 0-2287-9600 ต่อ 2123 
Fax 0-2287-9715 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น