รับตรง โครงการเพชรนนทรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ปี 55

UploadImage

การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ตามโครงการเพชรนนทรีประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสและเพิ่มทาง เลือกทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีนโยบายเห็นสมควร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีโดยคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกเอง ตามโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.สาขาวิชาและจำนวนรับตรง
          จำนวนรับตรง 300 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 3 อันดับโดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด (อันดับที่ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับที่ 3) จากหลักสูตร ต่อไปนี้

รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนรับเข้า
D01 คณิตศาสตร์ 20
D02 เคมี 25
D03 ชีววิทยา 10
D04 สถิติ 20
D06 รังสีประยุกต์และไอโซโทป (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี) 20
D07 ฟิสิกส์ 20
D09 จุลชีววิทยา 35
D10 พันธุศาสตร์ 30
 
รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนรับเข้า
D11 พฤกษศาสตร์ 20
D12 สัตววิทยา 10
D13 ชีวเคมี 20
D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20
D15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20
D16 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 20
D17 เคมีอุตสาหกรรม 10

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          2.1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
          2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.3 มีสัญชาติไทย
          2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

3.คุณสมสมบัติเฉพาะ
          3.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
          3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
          หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหากตรวจพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก ครั้งนี้และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก็จะถูกถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที

4.การรับสมัครการสมัคร

4.1 หลักฐานการสมัคร
          4.1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป) Download ใบสมัคร
          4.1.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
          4.1.3 สำเนา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้น ม.4 - ม.5 จำนวน 1 ชุด
          4.1.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          4.1.5 ธนาณัติค่าสมัครจำนวน 300 บาทธนาณัติ (ฉบับจริง)

4.2 ขั้นตอนการสมัครสอบ
          4.2.1 ซื้อธนาณัติ ประเภท ธรรมดา เป็นค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท(ไม่รับธนาณัติประเภท ออนไลน์)
                    กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มธนาณัติดังนี้
                              -เพื่อจ่ายเงินผู้รับณ ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                              - ชื่อผู้รับเงินนางสาววารุณี พันธุ์เพียรหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
                              -ที่อยู่ผู้รับเงินสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                  ตู้ป.ณ.1020 เขตจตุจักร ปทฝ. 10903
                              -ชื่อผู้ฝากเงินต้องเป็นชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
          4.2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร ในแบบฟอร์มออนไลน์ ให้ครบถ้วนโดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.sci.ku.ac.th/sisc/scnontri
          4.2.3 ให้นักเรียนผู้สมัครสอบ Download ใบสมัครสอบ และ กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ทุกช่องพร้อมติดรูปถ่าย
          4.2.4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ข้อ 4.1.1 - 4.1.5 พร้อมธนาณัติ (ฉบับจริง)ใส่ซอง ขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
                    จ่าหน้าซองถึง ...
UploadImage

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมาย เป็นสำคัญ
          หมายเหตุ1. ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิสมัครหรือไม่ถ้าพบใน ภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีการกรอกข้อความในใบสมัคร/หลักฐานการ สมัครไม่จริง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะตัดสิทธิ์คัดเลือกเข้าโครงการและไม่ คืนเงินค่าสมัคร
                         2. นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสมัคร ว่า ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติได้หลังจากส่งเอกสารตามข้อ4.2.4 แล้วประมาณ 1 สัปดาห์

5.การคัดเลือกเข้าศึกษา
          ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ดังนี้

รหัส และชื่อวิชา คะแนน
85 GAT ความถนัดทั่วไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
71 PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
72 PAT 1ความถนัดทางวิทยาศาสตรื ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

โดยพิจารณาคะแนนรวมทั้ง 3 วิชาจากคะแนนสูงสุดไปยังน้อยสุด

6. กำหนดการ

การดำเนินการ ระยะเวลา
รับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 17 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่2 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 18 -24 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์แล้วคณะจะ ส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาใน ระบบ Adminissions กลาง
7.ทุนการศึกษา
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาลักดับ 1 - 20 (คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก) จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตร จำนวน 60,000 บาทต่อคนต่อปี)
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โทรศัพท์ 02-562-5444, 02-562-5555 ต่อ 1002 - 4 
 โทรสาร 02-562-5555 ต่อ 1041 
เว็บไซต์  http://www.sci.ku.ac.th  

1 ความคิดเห็น: