รับตรง โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ ปี 55


UploadImage

         การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
 
          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 27 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 9 คน ดังรายละเอียดดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 27 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทองอุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วและกรุงเทพมหานคร
     1.2 มีการผลการเรียนตลอดหลักสูตร ดังนี้

          คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
     1.3 มีสัญชาติไทย
     1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดีเรียน

 
2. หลักฐานการสมัคร
     2.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
     2.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้น ม.4 - ม.5 จำนวน 1 ชุด
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
     2.5 ธนาณัติค่าสมัครจำนวน 400 บาท     

 
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับเข้าศึกษา
          คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ จำนวนรับเข้าศึกษา 9 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 3 ลำดับ โดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด

 
4. ระยะเวลาการรับสมัคร
        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2554

 
5. ขั้นตอนการสมัครสอบ
    5.1. ซื้อธนาณัติ ประเภท ธรรมดา เป็นค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท(ไม่รับธนาณัติประเภท ออนไลน์)
              ให้ดำเนินการดังนี้
                    5.1.1 เพื่อจ่ายเงินผู้รับณ ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    5.1.2 ชื่อผู้รับเงินนางสาววารุณี พันธุ์เพียรหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
                    5.1.3 ที่อยู่ผู้รับเงินสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                             ตู้ป.ณ.1020 เขตจตุจักร ปทฝ. 10903
                    1.4 ชื่อผู้ฝากเงินต้องเป็นชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
     5.2 กรอกข้อมูลการสมัคร ในแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่เวบไซต์http://www.sci.ku.ac.th/sisc/ipst
     5.3 นักเรียนผู้สมัครสอบ ให้พิมพ์ใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ทุกช่องพร้อมติดรูปถ่าย
     5.4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ข้อ 2.1 - 2.5 พร้อมธนาณัติ (ฉบับจริง)ใส่ซอง ขนาด A4 ส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน
               จ่าหน้าซองถึง

UploadImage
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมาย เป็นสำคัญ
หมายเหตุ
 1. ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิสมัครหรือไม่ถ้าพบใน ภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีการกรอกข้อความในใบสมัคร/หลักฐานการ สมัครไม่จริง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะตัดสิทธิ์คัดเลือกเข้าโครงการและไม่ คืนเงินค่าสมัคร
 2. นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสมัคร ว่า ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติได้หลังจากส่งเอกสารตามข้อ 5.4 แล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์

 
6. การคัดเลือกเข้าศึกษา
          ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้   

          รหัส และชื่อวิชา คะแนน
  85 GAT      ความถนัดทั่วไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
  71 PAT 1   ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
  72 PAT 1   ความถนัดทางวิทยาศาสตรื ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
          โดยพิจารณาคะแนนรวมทั้ง 3 วิชาจากคะแนนสูงสุดไปยังน้อยสุด
 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2555 และตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์http://www.sci.ku.ac.thและศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ชั้น 1 อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          โดยผู้มีสิทธิ์ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 14 - 20 มกราคม 2555 ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การสอบสัมภาษณ์
          สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
9. การประกาศผลการคัดเลือก
          ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์http://www.sci.ku.ac.thและศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ชั้น 1 อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
10. การรายงานตัวและทำสัญญา
          กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญารับทุน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิตชั้น 1 อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในโครงการจะต้องไป รายงานตัว โดยมีบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดาหรือมารดา) เป็นผู้นำไปมอบตัวเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษา

 
11. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
     11.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้และเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554
     11.2 ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ พสวท.และยืนยันสิทธิ์แล้วคณะจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Admissions กลาง
     11.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันที่โครงการพสวท. กำหนด

 
12. ทุนการศึกษา
     12.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
     12.2 ค่าหนังสืออ่านประกอบปีละ 5,000 บาท
     12.3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,600 บาท หรือ 7,300 บาทต่อเดื่อน
     12.4 ค่าทำโครงงานหรือวิจัย 10,000 บาท
     12.5 ค่าคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท

 
13. โอกาสการศึกษาต่อ หรือการทำวิจัยในต่างประเทศ
     13.1 นักเรียนทุน พสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สามารถสมัครรับทุน พสวท.ไปศึกษาต่อในต่างประเทศจนจบปริญญาเอกได้
     13.2 นักเรียนทุน พสวท.ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ สามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปีที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ สามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปีและเมื่อจบปริญญาเอกภายในเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral research) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 
14. ทุนวิจัยหลังสำเร็จการศึกษา
          14. นักเรียนพสวท. ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัย (Research funds) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการเข้าบรรจุสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณกฤษณะ อ่วมทอง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล : fscikno@ku.ac.th
โทรศัพท์  02-562-5444, 02-562-5555 ต่อ 1004 
 โทรสาร  02-562-5555 ต่อ 1041 
 http://www.sci.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น