รับตรง โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยบูรพา  เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทาง ศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) ในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ไม่ต่ำกว่า  2.00
4. คุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะสาขาวิชาจิตรกรรม, กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย, นิเทศศิลป์, เซรามิกส์, การออกแบบผลิตภัณฑ์พิจารณาจากประวัติความสามารถพิเศษทางศิลปะและจากรางวัลใน ทางศิลปะที่ได้รับระหว่างเรียนอยู่ในสถาบันเดิมพิจารณาจากผลงานทางศิลปะตาม ที่คณะกรรมการให้ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา

วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1  ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

 จากนั้นส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปยัง
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี (20131) 
ภายในวันที่ 18พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
**สำหรับผู้มีสิทธ์เข้าทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท  ในวันรายงานตัวสอบ(วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ ชั้นล่างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2516  และทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ http://fineart.buu.ac.th

การรายงานตัวสอบ 
ผู้สมัครจะต้องรายงานตัว  ณ ชั้นล่างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 24ธันวาคม พ.ศ. 2554  เวลา 07.30 – 08.20 น.

กำหนดการสอบ 
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554  เวลา 13.30 - 16.30 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่10 มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 น.  ณคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและที่
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์http://fineart.buu.ac.th

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3810 2222 ต่อ 2510 หรือ 2511
โทรสาร : 0 3839 1042
อีเมล : info@fineart.buu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น