รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 55

UploadImage

ระบบรับตรง (การรับตรงสอบข้อเขียน) 
         การรับนักศึกษาระบบรับตรง สอบข้อเขียนเป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเองโดยสมัคร ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. (สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะเปิดรับตรงเป็นบางสาขาวิชาเท่านั้นให้ผู้สมัครตรวจสอบจาก ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

- ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
(ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

- ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)เพิ่มเติมสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

- ดูระเบียบการรับสมัครปวช.
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายจำนวนรับนักศึกษาใหม่โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการพิเศษ (English Program) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมรับจำนวน 15 คน เป็นรับจำนวน 70 คน

- ดูระเบียบการรับสมัครปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

- ดูระเบียบการรับสมัครปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (สำหรับวุฒิม.6)
         การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับวุฒิ ม.6 เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเองโดยสมัครผ่านระบบการ รับสมัครนักศึกษาออนไลน์รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2553

- ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
(ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

- ดูข้อมูลทั่วไป

- ดูข้อมูลหลักสูตรการศึกษา


หน้าเว็บไซต์หลักhttp://www.admission.kmutnb.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น