รับตรง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่ชอบการออกแบบเสื้อผ้า และอนาคตอยากเป็นดีไซน์เนอร์ ลองมาดุข่าวนี้ เพราะทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี)และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทียบโอน) 4 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6 ทุกโปรแกรม คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
2. กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th(ชำระเงินผ่านธนาคาร)
ระหว่างวันที่วันที่ 15 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2554

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2554

ประกาศผลสอบ
วันที่ 26 ตุลาคม 2554ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th, http://admis.rmutp.ac.th

รายงานตัว
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์  www.rmutp.ac.th, http://admis.rmutp.ac.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่
ฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-6299153-7 ต่อ 3008
http://www.itfd.rmutp.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น