ทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปี 55 180 ทุน

UploadImage

         สำหรับปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 ทุน

ทุกประเภททุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1.ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)
2.ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลปะนักร้อง นักแสดง และประเภทอื่นๆ
3.ทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย

         นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยแล้วในระหว่างการศึกษาในวิทยาลัยผู้ได้รับทุนจะต้องสัญญาว่าจะ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2555

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน
 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2555

รายงานตัวพร้อมทำสัญญานักศึกษาทุน
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โทร.0 2878 5001-3
เว็บไซต์ www.siamtechu.net
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น