รับตรงพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 55 ใช้ GAT-PAT

UploadImage

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PATประจำปี 2555  ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 15พฤศจิกายน 2554 เกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครดังนี้ค่ะ

เกณฑ์การรับของคณะต่างๆ

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
*ขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ยังไม่เปิดรับสมัครโครงการคัดเลืือกตรงโดยใช้ GAT/PAT

ขั้นตอนการดาเนินงานการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง โดยใช้ GAT / PAT


เปิดรับสมัครทาง http://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 22สิงหาคม 2554

ผู้สนใจเข้าศึกษา กรอกใบสมัครผ่านทาง http://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 22สิงหาคม – 15พฤศจิกายน 2554

ส่วนคัดเลือกนักศึกษา Ranking คะแนนผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ทางhttp://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 17พฤศจิกายน 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download ใบสมัคร และดาเนินการชาระเงินค่าสมัครจานวน 300บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
วันที่ 17 – 22พฤศจิกายน 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ถึงส่วนคัดเลือกนักศึกษา
ภายในวันที่ 23พฤศจิกายน 2554

คณะจัดสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 - 3ธันวาคม 2554

ส่วนคัดเลือกนักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางhttp://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 13ธันวาคม 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ นาไปชาระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
วันที่ 13 - 19ธันวาคม 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งเอกสารการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และสัญญาการเข้าศึกษาให้สวนคัดเลือกนักศึกษา
วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2554


เว็บไซต์หลักการรับสมัครhttp://www.kmutt.ac.th/admission/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น