โครงการรับตรง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 UploadImage

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ประเภทโควตาและโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 เปิด รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม -30 พฤศจิกายน 2554 โดยเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นม.ปลาย และสายอาชีพ (ปวส) ในหลักสูตร 4 ปี ,หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง

การกำหนดคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครแต่ละประเภทเป็นดังนี้

โควตาพิเศษ หมายถึง นักศึกษาจะได้รับการพิจารณา ยกเว้น – ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ตลอดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โควตาพิเศษ- เรียนดี หมายถึง ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป และได้รับคัดเลือกจากสถานศึกษา
โควตาพิเศษ - กิจกรรมเด่น หมายถึง ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองความสำเร็จ หรือความสามารถของผู้สมัคร ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรที่ออกเอกสารระดับจังหวัดขึ้น ไป

โควตา หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามเงื่อนไขในการสมัคร
โควตา - เรียนดี หมายถึง ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
โควตา - กิจกรรมเด่น หมายถึง ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองความสำเร็จ หรือความสามารถของผู้สมัคร ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรที่ออกเอกสารระดับจังหวัดขึ้น ไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลายคณะ / สาขา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะของละคณะ/สาขาแตกต่างกัน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

วิธีการรับสมัคร น้องๆสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางคือ
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2. สมัครผ่านอินเตอร์ ที่เว็บไซต์  http://campus.chan.rmutto.ac.th/reg/
3. สมัครทางไปรษณีย์  แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
131ม.10ต. พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
( ให้วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ สมัครเรียนประเภทโควตา”)

การรับสมัครจะแบ่งเป็น 5 รอบ โดยหากสาขาวิชาใดที่มีนักศึกษาเต็มแล้ว จะไม่เปิดรับสมัครในรอบต่อไป
รอบที่ 1   วันที่ 1-31 กรกฎาคม 54
รอบที่ 2   วันที่ 1-31  สิงหาคม 54
รอบที่ 3   วันที่ 1-30 กันยายน 54
รอบที่ 4  วันที่ 1-31 ตุลาคม 54
และรอบที่ 5 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 54


น้องๆคนไหนสนใจสามารถสมัครได้เลยนะค่ะ โครงการนี้ พิจารณาจาการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น และเปิดโอกาสให้สมัครได้หลายรอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 0 3930 7272 ,0 3930 7261-4 ต่อ 104,105 หรือ 083-0898104