รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 3 โครงการ สมัคร 7 ก.ค.-22 พ.ย. 54

UploadImage
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2555
เปิดรับตั้งแต่วันที่
7 กรกฏาคม 2554 - 22 พฤศจิกายน 2554

ประกอบไปด้วย 3โครงการได้แก่


1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัญฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555

2. เปิดรับสมัครประเภทโควตา (รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียน ม. 6 ซึ่งโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น)

3. เปิดรับสมัครประเภทรับตรง (รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียน ม. 6 ซึ่งโรงเรียนอยู่นอกเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น)
 


 
โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวนรับเข้าศึกษา
นครศรีธรรมราช   20  คน
ภูเก็ต   15 คน
ตรัง   13  คน
**รับสมัคร  7  กรกฎาคม 2554  ถึง 2 กันยายน 2554

โควตา และ รับตรง
1. เปิดรับสมัครประเภทโควตา (รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียน ม. 6 ซึ่งโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น)
2. เปิดรับสมัครประเภทรับตรง (รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียน ม. 6 ซึ่งโรงเรียนอยู่นอกเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น)
*** เปิดรับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2554 - 22 พฤศจิกายน 2554
 

ตารางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ วันสุดท้ายในการสมัคร(ในแต่ละรอบ) วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 2 ส.ค. 2554 4 ส.ค. 2554
2 27 ก.ย. 2554 29 ก.ย. 2554
3 22 พ.ย. 2554 24 พ.ย. 2554
 

ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์
รอบที่ วันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ณ หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพ ฯ
1 8 - 10 ส.ค. 2554 11 ส.ค. 2554
2 3 - 5 ต.ค. 2554 6 ต.ค 2554
3 28 - 30 พ.ย. 2554 1 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบรอบละ 3 วัน
  • สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร สอบรอบละ 1 วัน
  • หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท โทร. 0 2298 0244 - 5
 
กำหนดการ (เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์)
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร 7 ก.ค. - 14 ต.ค. 2554
ส่งเอกสารการสมัคร (สำเนาใบสมัคร, ใบแสดงผลการเรียน) 17 ต.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2554
สอบสัมภาษณ์ / สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ 30 พฤศจิกายน 2554
ประกาศผล / ยืนยันสิทธิ์ 2 ธ.ค. 2554
 
 
กำหนดการ (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์)
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 7 ก.ค. 2554 - 2 ก.ย. 2554
ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 5 ก.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 20 ก.ย. 2554
สอบข้อเขียน
- การสอบความรู้พื้นฐาน
- การสอบวิชาเฉพาะ
2 ต.ค. 2554
5 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 30 พ.ย. 2554
กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต 9 - 12 ธ.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย 20 ธ.ค. 2554
 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ระบบให้บริการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยศูนย์บริการการศึกษา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. +66-7567-3000 , +66-7538-4000 แฟกซ์ +66-7567-3105, +66-7567-3135
 เว็บไซต์: http://quota.wu.ac.th/