โครงการ iPEN-iEE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage โครงการ iPEN-iEE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
เป็น หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการมาเพื่อสร้างบุคลากรในด้าน วิศวกรรม ที่มีองค์ความรู้ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปด้วยกัน เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและมีความเข้าใจ ถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

ใน ระดับปริญญาโทจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

นอกจาก นี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นและส่งเสริม ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และหมั่นศึกษาเรียน รู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเองมีความยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและ สังคมส่วนรวมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์