ระเบียบการ รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ Clearing-house ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2560

จำนวนรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 คน
คณะวิทยาศาสตร์  84 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 125 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน