รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก , โควตาบุตรของบุคลากร , ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก  , โควตาบุตรของบุคลากร , ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา   เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการที่เปิดรับปิดรับ
การให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256025พ.ย.59
การให้โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 256025พ.ย.59
การให้โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 25พ.ย.59
การให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 256025พ.ย.59
การรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 256018พ.ย.59