รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 2560
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวิทราธิราช จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน
เปิดรับสมัคร 28 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2559