รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 60 รวม 7,916 คน
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560  ระบบรับตรงทั้งหมด รวม 7916 คน 
เปิดรับสมัคร  1-30 กันยายน 2559
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
3. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
4. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
5. โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
6. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้