รับตรง ทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560
ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions)
กำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
?กำหนดการสมัครสอบรอบที่ 2 ในวันที่  2 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559